Seminari u januaru 2012

Poštovane koleginice i kolege,

pozivamo Vas da se u januaru 2012, priključite seminarima preko Interneta:

· Od 16. 01. 2012. Multimedija kao pokretač aktivnog učenja (Modul 1 ili Modul 2-po izboru), 10 sati, br. 104/2011 u Katalogu

· Od 30. 01. 2012. IKT u nastavi, 24 sata, br. 094/2011 u Katalogu

· Od 30. 01. 2012. Alati za e-učionicu, 24 sata, br. 082/2011 u Katalogu

Više detalja o seminarima u produžetku ovog pisma ili na www.azomj.com

Podsećamo da još uvek, do 30. 01. 2012. možete iskoristiti jedinstveni, novogodišnji popust i prijaviti se na dva akreditovana on-line seminara (IKT u nastavi i Alati za e-učionicu) po ceni od 5.500 dinara, a treći dobijate gratis (Multimedija kao pokretač aktivnog učenja). Seminari se odvijaju na Internet adresi http://www.azomj.com/moodle/ Pogledajte kurseve za goste!

Uplatite na dve rate (3.000 + 2.500 din) do 30. januara 2012, a seminare pohađajte u željenom terminu do kraja juna 2012. Gratis ili jedan seminar možete preneti na drugo lice.

Prijava na seminar je obavezna i treba da sadrži sledeće podatke:

· Naziv seminara na koji se prijavljujete i datum održavanja,

· Ime i prezime,

· JMBG,

· radno mesto,

· lični kontakt telefon,

· lični e-mail,

· adresa stanovanja,

· ime škole,

· kontakt telefon škole,

· e-mail škole,

· adresa škole (PTT broj mesto, ulica i broj) i

· PIB škole (ovaj podatak je potreban ukoliko škola plaća seminar).

Obavezno u prijavi naznačiti način plaćanja: škola ili lično plaćanje.

Sve prijave poslati na: azo-seminar@live.com

Ukoliko u roku od 24 sata ne dobijete poruku o prijemu Vaše prijave, molimo Vas da nas ponovo kontaktirate.

Podaci za uplatu:

Tekući račun: 265-2010310005187-17 , Raiffeisen Banka, A. D. Beograd ;

Primalac uplate: Agencija za obrazovanje M i J

Poziv na broj: datum početka prvog seminara

Svrha uplate: naziv seminara ili 2+1 seminar

Više informacija o detaljima vezanim za seminare i kurseve možete pronaći:

– u produžetku ovog poziva;

– na sajtu Agencije: www.azomj.com i

– na web portalu na kome se realizuje većina seminara i kurseva

Pridružite nam se na stranici Facebook-a: ili Twiteru @azomjns

Srdačan pozdrav,

direktor Agencije, msc Marina Petrović, dipl. prof. inf.

Kontakt telefon: 064/333-25-11

web sajt Agencije: www.azomj.com

DETALJNIJE O SEMINARIMA:

1) INFORMACIONO-KOMUNIKACIONA TEHNOLOGIJA U NASTAVI, obavezni, 24 časa, br 094/11, traje 6 nedelja preko Interneta

Planirani termini:

1) 30.01.2012. do 11.03.2012.

2) 05.03.2012. do 29.04.2012.

3) 02.04.2012. do 20.05.2012.

4) 30.04.2012. do 10.06.2012.

Seminar ima za cilj da kroz grupni rad i vršnjačko učenje, približi zaposlenima u obrazovanju mogućnosti IK tehnologije, omogući kreiranje i korišćenje gotovih audio-vizuelnih materijala u nastavi, realizaciju časova u školi, sagledavanje i realno evaluiranje nastave posle primene nove obrazovne tehnologije, razmenu iskustava iz učionice sa kolegama iz drugih škola.

Sadržaji seminara „IKT u nastavi“ Podsećanje i upoznavanje učesnika sa osnovnim pojmovima neophodnim za realizaciju seminara (stručni i pedagoški pojmovi). Podela na timove i odabir teme prema interesovanju. Podela radnih zaduženja unutar timova. Instalacija video konferensing alata potrebnih za rad na seminaru. Vebinar-uživo preko Interneta predavanje o načinu rada na seminarima i načinu rada sa odabranim LCMS sistemom. Diskusija na forumu. Pretraživanje Interneta i druge literature. Priprema materijala za učenje. Izrada multimedijalnih elemenata potrebnih za izvođenje časova u školi. Postavljanje materijala na sistem u obliku kursa. Diskusije na forumu na zadate teme: e-kompetencije nastavnika. Načini primene Interneta i njegovih resursa u nastavi. Veština komunikacije i upravljanja informacijama i razredom. Savremeni trendovi u IK tehnologiji i načini njihove primene u nastavi. Organizacija časova u školi. Realizacija pripremljenih časova. Evaluacija časova. Pisanje izveštaja sa održanih časova. Postavljanje izveštaja, slika i video zapisa na sistem o održanim časovima. Prezentovanje realizovanih časova na završnom susretu uživo (ili preko video konferencije). Razmena isustava između članova grupe i između grupa. Diskusija na temu: IKT u nastavi-prednosti i ograničenja. Evaluacija seminara.

Aktivnosti učesnika seminara su: organizacija radnih timova, odabir teme za rad, čitanje postavljenih materijala, pretraživanje Interneta, priprema multimedijalnih materijala za časove, organizacija časova i realizacija u školi, prezentovanje časova, diskusija sa drugim učesnicima i razmena iskustava, evaluacija seminara.

Trajanje seminara: Program traje ukupno 24 školskih časova, u trajanju od 6 nedelja. Od toga 4 nedelje za rad preko Interneta (ukupno 16 časova), na Moodle sistemu, preko portala: http://www.azomj.com/moodle/ Zatim sledi 1 nedelja (4 časa) za realizaciju pripremljenih časova u školi i 1 nedelja (4 časa) za završni susret uživo. Završni susret traje 4 časa i održaće se u drugoj nedelji po završetku on-line dela seminara. Podrazumeva prezentovanje realizovanih časova na završnom susretu uživo (ili preko video konferencije), razmenu iskustava između članova grupe i između grupa, diskusiju na temu: IKT u nastavi-prednosti i ograničenja, ocenu seminara od strane učesnika i podelu Uverenja. Datum, vreme i mesto održavanja završnog susreta će naknadno biti određeni u dogovoru sa učesnicima, jer postoji mogućnost da predavači dođu u mesto učesnika, za grupe preko 15 učesnika.

Ciljna grupa ovog programa su nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave-osnovna škola, profesori predmetne nastave-gimanzija, profesori predmetne nastave-srednja stručna škola, nastavnici praktične nastave-srednja stručna škola, nastavnici/profesori u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, stručni saradnici, direktori i pomoćnici direktora.

Prijava na seminar je obavezna. Sve prijave poslati na: azo-seminar@live.com Više informacija na telefon 064/333-25-11

Redovna cena seminara, bez popusta: 4.000 dinara po učesniku

2) ALATI ZA E-UČIONICU,

izborni, 24 časa, br 082/11, traje 6 nedelja preko Interneta

Planirani termini:

1) 30.01.2012. do 11.03.2012.

2) 05.03.2012. do 29.04.2012.

3) 02.04.2012. do 20.05.2012.

4) 30.04.2012. do 10.06.2012.

Seminar ima za cilj upoznavanje i praktičan rad sa programima i alatima za pripremu različitih vrsta materijala za učenje (tekstualnih, audio, video, multimedijalnih), da bi u nastavnom procesu mogli da se uvaže različiti stilovi učenja i individualnost kod učenika.

Teži se upoznavanju sa alatima za komunikaciju sa učenicima, kroz različite vežbe, kao i stvaranju boljeg uvida u sopstvenu, nastavnu efikasnost.

SADRŽAJI SEMINARA

ü Pedagoške osnove vezane za učenje i nastavu;

ü Obrada digitalnih slika;

ü Pretraživanje Interneta;

ü Izrada pripreme za čas u elektronskom obliku;

ü Izrada mape uma za učenike;

ü Kreiranje pdf dokumenata;

ü Izrada audio tutorijala za učenike;

ü Izrada video tutorijala za učenike i postavljanje na Internet (YouTube);

ü Izrada multimedijalne prezentacije za učenike;

ü Izrada testa za proveru znanja;

ü Alati za komunikaciju sa učenicima;
Prezentacija završnih radova polaznika seminara;

ü Evaluacija kursa.

Aktivnosti učesnika seminara su: čitanje postavljenih materijala, pretraživanje Interneta, postavljanje komentara, učestvovanje u diskusiji, izrada praktičnih radova i testova znanja.

Trajanje seminara Seminar traje 6 nedelja, koje obuhvataju 24 školskih časova. Deo seminara koji se odvija na Internetu, traje 22 školska časa, raspoređenih u 4 – 5 nedelja, na Moodle sistemu, preko portala: Zatim sledi nedelju dana pauze za dovršavanje neurađenih zadataka. Završni susret traje 2 časa i održaće se u drugoj nedelji po završetku on-line dela seminara.

Ciljna grupa ovog programa su vaspitači, nastavnici, medijatekari, direktori škola i stručni saradnici u vaspitno-obrazovnim ustanovama (predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama).

Prijava na seminar je obavezna. Sve prijave poslati na: azo-seminar@live.com Više informacija na telefon 064/333-25-11

Redovna cena seminara, bez popusta: 3.000 dinara po učesniku

3) MULTIMEDIJA KAO POKRETAČ AKTIVNOG UČENJA,

izborni, 10 časova, br 104/11, traje4 nedelja preko Interneta

Planirani termini:

1) 16.01.2012. do 12.02.2012.

2) 06.02.2012. do 04.03.2012.

3) 05.03.2012. do 31.03.2012.

4) 02.04.2012. do 06.05.2012.

5) 07.05.2012. do 03.06.2012.

6) 04.06.2012. do 30.06.2012.

Seminar ima za cilj podizanje stručnih kompetencija nastavnika i učenika u procesu podučavanja i učenja. Podizanje kvaliteta nastave uz primenu multimedijalnih sredstava što treba da dovede do aktivnijeg učešća učenika u vaspitno-obrazovnom procesu.

Trajanje seminara Seminar obuhvata 10 školskih časova i traje ukupno 4 nedelje. Od toga je 3 nedelje predviđeno za rad na vežbama i zadacima, dok je poslednja nedelja predviđena za dovršavanja neurađenih zadataka i završnog rada.

Ciljna grupa ovog programa su vaspitači, nastavnici, medijatekari, direktori škola i stručni saradnici u vaspitno-obrazovnim ustanovama (predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama).

Sadržaji seminara

Seminar se nudi u dva različita modula:

Modul 1 – razrađuje teme aktivnog učenja i multimedije, na prvom času i zatim veštine izrade prezentacije u programu Power Point (šta je Power Point, kreiranje i dizajn prezentacije, rad sa objektima, vizuelni efekti i animacija, štampanje, priprema za CD i čas).

Modul 2 – razrađuje teme obrazovnog softvera i multimedije, a zatim izradu audio knjige, video priče, rad sa videom u Power Point-u, planom primene obrazovnog softvera na času, postavljanjem prezentacije na Internet.

Oba modula imaju u poslednjoj nedelji izradu završnog rada, nakon čega se dobija

Uverenje o uspešno završenom seminaru. Nema završnog susreta. Potpisivanje i podela Uverenja se vrši poštom.

Prijava na seminar je obavezna. Sve prijave poslati na: azo-seminar@live.com Više informacija na telefon 064/333-25-11

Redovna cena seminara, bez popusta: 1.500 dinara po učesniku

Više informacija o detaljima vezanim za seminare i kurseve možete pronaći:

– na sajtu Agencije: www.azomj.com i

– na web portalu na kome se realizuje većina seminara i kurseva

Pridružite nam se na stranici Facebook-a: ili Twiteru @azomjns

Srdačan pozdrav,

direktor Agencije, msc Marina Petrović, dipl. prof. inf.

Kontakt telefon: 064/333-25-11

web sajt Agencije: www.azomj.com

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti

DIS i PKS: 50 godina računarstva u Srbiji

Poštovani,

U ponedeljak 16. januara u 11 sati u Privrednoj komori Srbije biće održana promocija kjnige 50 godina računarstva u Srbiji.

Detaljnije na:

Pozdrav,
PDIS INFO

DIS50gKnjProm.doc

od Dragan Ilić Objavljeno u Vesti